فایل تحقيق مرور زمان دادرسي

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: تحقيق مرور زمان دادرسي

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مقدمه قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده وافر و وافي برده است

ادامه مطلب